• شرح وظایف گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی نیروی انسانی

                                         

1.       تعیین توانائیها و نیازهای آموزشی مربوط به برنامه های تحول و توسعه وزارت .

2.       تدوین الگوی نظام جامع آموزش مدیران و کارکنان وزارت و ارزیابی دوره های آموزشی.

3.       طراحی تدوین نظام نامه استراتژیک آموزش بر اساس استاندارد های آموزشی.

4.       مطالعه مستمر مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مربوط به منابع انسانی.

5.       بررسی و تحلیل آموزشهای ضمن خدمت کارکنان و مدیران براساس سیاستها و برنامه­های راهبردی تحول و توسعه وزارت.

6.       تدوین  شناسنامه آموزشی مدیران و کارکنان با هدف ارتقاء سطح مهارت، دانش و نگرش آنها در سطوح مختلف.

7.       تدوین­ برنامه های آموزشی سالانه ستاد و استان مبتنی بر نیازهای تعیین شده و ارائه به مراجع ذیصلاح برای اخذ مجوز اجرای دوره­ها.

8.       تدوین و تنظیم کمی و کیفی مواد آموزشی و نظارت بر حسن اجرای دوره ها و ارزیابی عملکرد و اثربخشی آن بمنظور استانداردسازی آنها.

9.       برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان دستگاه از طریق معرفی کارکنان و مدیران به مراکز و مؤسسات آموزشی .

10.  برنامه ریزی جهت جلب مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی .

11.   برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای آزمونهای تخصصی استخدامی و تجزیه و تحلیل آن بمنظور تعیین اثربخشی آنها.

12.   فراهم نمودن زمینه بورسیه های آموزشی و تحصیلی کارکنان.

13.   انجام بررسیهای لازم در زمینه معیارها و روشهای ارزشیابی و ارائه پیشنهادهای مناسب بمنظور ارتقاء اثربخشی  برنامه­های ارزشیابی کارکنان .

14.   مطالعه و بررسی روشهای لازم برای ایجاد زمینه ارتقاء دوره های آموزشی.

15.   مطالعه ، بررسی و بکار­گیری روشهای لازم برای ترغیب کارکنان به شرکت در دوره های آموزشی.

16.   سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه آموزش های مجازی .

17.   برنامه ریزی بمنظور آموزش مداوم همکاران بازنشسته و نحوه صدور کارت صلاحیتدار آموزشی برای آنها.

18.  برنامه ریزی به منظور استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی و بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت مسیر ارتقاء شغلی کارکنان و مدیران .

19.   استفاده از رویکردها ، مدل­ها و فناوریهای نوین آموزشی برای اجرا و ارزشیابی.