• شرح وظایف گروه تشکیلات و سازماندهی

 

1-    هدایت، راهبری و نظارت بر امور تشکیلاتی حوزة مرکزی و ادارات کل استانها بر اساس قوانین موضوعه و ضوابط جاری.

2-  مطالعه و بررسی مستمر ساختار سازمانی و تشکیلات وزارت متبوع و سازمانهای وابسته درسطح اصلی و فرعی به منظور بهینه وروزآمد سازی، افزایش­کارآمدی، اثربخشی و تطبیق آن با اسناد بالادستی و سایر برنامه های کلان ملی، سیاست ها و ضوابط مربوطه.

3-    مطالعه و بررسی نحوة ارتباطات سازمانی واحدهای حوزة مرکزی و ادارات کل استانها.

4-  مطالعه و بررسی وضع موجود تشکیلات واحدهای حوزة مرکزی و ادارات کل استانی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص ادغام یا انحلال واحدهای تابعه یا وابستة غیرضرور.

5-    مهندسی مجدد  اهداف ، ماموریتها ، شرح وظایف و عناوین واحدها و پست های سازمانی واحد های ستادی و استانی.

6-  بررسی، تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی اصلی (تاپ چارت) و فرعی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت ذیربط یا مراجع ذیربط.

7-    مطالعه و تحقيق پیرامون دست آوردهای نوین علمی پیرامون مباحث سازمان و مدیریت ، تشکیلات و غیره.

8-  شناسایی، احصاء و تفکیک وظایف اجرایی حوزة ستادی وزارتخانه و انتزاع و واگذاری آنها به واحدهای استانی به منظور اعمال حاکمیت امور راهبردی فعالیت های وزارتخانه .

9-  شناسایی، احصاء، تفکیک و واگذاری وظایف و فعالیت های قابل تفویض به بخش غیردولتی به منظور عملیاتی ساختن کاهش تصدیهای دولت  و توسعه مشارکت مؤثر مردم در امور فرهنگی.

10- همکاری با سایر واحدهای وزارتخانه برای امکان سنجی توسعه سازمانهای غیردولتی ، تشکل های تخصصی و سازمانهای محلی در راستای تحقق وظایف خطیر وزارت متبوع در حوزه فرهنگ و هنر.

11- بررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای مختلف وزارتخانه در خصوص ایجاد یا حذف سطوح یا پست های سازمانی و تأمین پست های سازمانی مورد نیاز و ارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به مراجع تصمیم گیر ذیربط و پی گیری و اخذ موافقت مقتضی .

12- بررسی و اعلام نظر در خصوص قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و اساسنامه ها با رویکرد تشکیلاتی.