• شرح وظایف گروه آمار و اطلاعات

1.       سیاستگذاری و برنامه ریزی آماری برای شناسایی، گرد آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت به منظور تمرکز تولید آمار و اطلاعات.

2.       برنامه ریزی و نظارت در جهت استقرار آمارهای ثبتی و تهیه و اجرای طرحهای آمار گیری.

3.       برنامه ریزی و مدیریت استخراج ، پردازش ، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری.

4.       مطالعه و شناخت نیاز های آماری کشور در بخش فرهنگ و هنر.

5.       مطالعه و بررسی در خصوص طراحی ،توسعه بهبود و بهینه سازی نظام آمار و اطلاعات وزارت.

6.       پشتیبانی فنی‌، اطلاعاتی و آماری از واحدهای مختلف وزارت از طریق ارائه گزارشهای تحلیلی مورد نیاز.

7.    مستند سازی آمار و اطلاعات گرد آوری و جمع بندی شده در قالب جداول و نرم افزارهای آماری در برنامه نرم افزاری مناسب و رسم نمودارهای آماری مربوطه.

8.       نظارت بر طراحی گردش اطلاعات در وزارت و تدوین فرم های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز.

9.    برقراری ارتباط و تعامل مناسب با سازمانهای متولی­در امر آمار از جمله مرکز آمار­ایران و­سازمان نقشه برداری کشور درزمینه اجرای دستور العمل ها و ضوابط و مقررات موضوعه.

10.   تهیه ، تدوین و پیشنهاد شاخص ها ، طرحها ، ایده ها و آئین نامه های آماری مورد نیاز بخش فرهنگ و هنر به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.

11.   ایجاد تمهیدات لازم برای تسهیل اطلاع رسانی به متقاضیان و انتشار آمارهای تولید شده از طریق تهیه سالنامه ، فصلنامه و ماهنامه آماری.

12.  ایجاد و روز آمد کردن بانک اطلاعات آماری و انجام هماهنگی های لازم برای اتصال آن به پایگاههای اطلاعات آماری و شبکه اطلاع رسانی آمار کشور.

13.   بررسی و اظهار نظر در مورد آئین نامه ها ، طرح ها و لوایح ارسالی از مراجع ذی صلاح.