• شرح وظایف گروه شورای تحول اداری

1.       برنامه ریزی جامع بمنظور ایجاد عزم و باور برای تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی وزارتخانه.

2.       بسترسازی ، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب در سطح کشور برای تحقق عملی امر تحول مرتبط با وظایف وزارتخانه.

3.    انجام مطالعه و برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد عزم ملی ، مدیریت تشکل های راهبری کننده امر تحول سازمانی در وزارتخانه ، توسعه و ترویج مفاهیم تحول و انجام فعالیتهای ستادی و پشتیبانی مربوط.

4.   مطالعه ، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز طراحی و برنامه های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی و توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و اداری وزارتخانه به مراجع ذیربط.

5.      نظارت و پی­گیری اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ گردیده است .

6.      پی گیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای تحول اداری در وزارتخانه .

7.      هدایت و نظارت بر فعالیت کمیسیون های تحول اداری واحد های وابسته و تابعه و ارائه آن به مراجع ذیربط.

8.      بررسی راهکار های اجرایی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تعامل با واحد های سازمانی وزارت متبوع .

9.   بررسی اولویت های کاری شورای تحول اداری در زمینه مدیریت منابع انسانی ، استقرار دولت الکترونیک ، تمرکز زدایی ، اصلاح ساختارها و فرایند ها ، بهره وری ، ارتقاء سلامت اداری و بهبود نظامهای مدیریت .

10. بررسی ، تجزیه و تحلیل و اعلام نظر کارشناسی در خصوص طرح ها و برنامه های پیشنهادی مرتبط با ده برنامه تحول اداری ارسالی از سوی واحدهای وابسته و تابعه.

11.  تهیه گزارش ادواری از روند اجرای برنامه های تحول اداری و ارائه آن به "ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور " و سایر مراجع ذیربط.

12.  انجام سایر امور مربوط به دبیر خانه­ای شورای تحول اداری.