• شرح وظایف گروه نظام های مدیریت

1.       انجام مطالعات لازم به منظور استقرار نظام ها و سبک­های مدیریت نوین برای انجام کار آمد وظایف اصلی وزارتخانه.

2.       مطالعه و بررسی مستمر در خصوص نظام های مدیریتی وزارتخانه از قبیل تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، نظارت و کنترل ، هماهنگی و غیره.

3.       بررسی ، مطالعه ، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه ارتقاء فرهنگ و فناوری مدیریت در وزارتخانه.

4.       انجام مطالعات و اقدامات لازم بمنظور استقرار نظام مدیریت کیفیت در وزارتخانه.

5.    انجام مطالعات، تنظیم طرحها و تهیه برنامه های مناسب در خصوص حسن مدیریت و امور مدیران در وزارتخانه در زمینه های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه و آموزش، جبران خدمت و پاداش ها، ارزیابی و تداوم خدمت آنان.

6.       مطالعه مستمرنظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارتخانه و استخراج محدودیت­ها، فرصت­ها، نقاط قوت و ضعف به منظور بهبود آن.

7.       برنامه­ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان.

8.       مطالعه، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در ایجاد توازن میان فرهنگ ، فناوری و مهارت های مدیران.

9.    بررسی به منظور تدوین اصول و تهیه نظام اخلاقی حاکم بر اقدامات و ارایه خدمات دستگاه (منشور اخلاقی سازمان ) و ترویج و تشریح آن برای کارکنان.

10.   بررسی و پی گیری امور مربوط به تکریم مردم و مراجعین دستگاه و رعایت حقوق شهروندی آنان.

11.   تهیه برنامه و نظر سنجی از ارباب رجوع در خصوص نحوه ارایه خدمات .

12.   تهیه طرح های لازم در زمینه تاثیر گذاری رفتار و نحوه برخورد کارکنان سازمان با ارباب رجوع بر سرنوشت و حقوق استخدامی آنان.

13.   ایجاد بستر مناسب برای استقرار نظام پیشنهادها در حوزه مرکزی استانها از طریق انجام فعالیت های تبلیغی و ترویجی.

14.   ایجاد ، ارزیابی و بروزرسانی بانک اطلاعات مدیران .

15.   اجرای وظایف مربوط به فرایند دریافت،­ارزیابی و تصویب پیشنهادها و نظارت بر حسن اجرای آنها درحوزه های مربوطه.