• شرح وظایف گروه بهبود سیستم ها و روشها

 

1.    شناخت فرایندها و روش های انجام کار موجود ، مهندسی مجدد، ترسیم نمودارهای فرآیندهای انجام کار ،  مستندسازی، اصلاح و استانداردسازی آنها در دستگاه

2.       بررسی و تجزیه و تحلیل نمودار جریان کار ، به منظور جلوگیری از تداخل و تکرارانجام کار و حذف مراحل زائد کار.

3.       زمان سنجی کار به منظور کوتاه کردن کردن زمان انجام کار،  ایجاد سرعت در ارائه کالاها و خدمات به مشتریان و ارباب رجوع.

4.       استقرار مناسب­ترین سیستم ها ، روشها و شیوه های انجام کار در سازمان.

5.       بررسی فرآیندها و روشهای انجام کار به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در انجام امور بر اساس ضوابط مربوطه.

6.       نظارت بر حسن اجرای فرآیندها، روشهای ابلاغی و فرمهای مورد استفاده جهت ورود اطلاعات در دستگاه.

7.       بررسی و تجزیه و تحلیل نحوه تقسیم کار ، به منظور تقسیم منطقی و درست کار بین کارکنان.

8.    بررسی و تجزیه و تحلیل چگونگی تخصیص جا و مکان ، به منظور استفاده مؤثر از نیروی انسانی و تسهیلات فیزیکی کار(پیش بینی استقرار مناسب).

9.       بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم بایگانی و مدیریت امور اسناد.

10.   بررسی ، کنترل و طراحی فرم های مورد نیازدستگاه در حوزه های امور عمومی و تخصصی.

11.  بررسی قوانین و مقررات موجود و در دست تهیه حاکم بر امور عمومی و تخصصی دستگاه به منظور تدوین لوایح ،  آیین نامه ها ، دستور العمل های اجرایی ، ضوابط و مقررات در سطح دستگاه.