• مهمترین عملکرد ها و برنامه های آتی گروه

الف- عملکرد:
1-    تهیه و تدوین شیوه نامه نحوه اصلاح فرآیند های انجام کار با رویکرد فن آوری اطلاعات
2-    تهیه و تدوین مجلد مجموعه اهداف ، وظایف و ساختار کمیته های زیر مجموعه شورای تحول اداری
3-    بررسی، احصاء و مستند سازی مجموعه اطلاعات و نمودارهای کلیه فرآیندهای مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
4-    تهیه و تدوین شناسنامه کلیه مجوزهای صادره براساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
5-    تهیه و تدوین طرح واگذاری مراکز فرهنگی در قالب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
6-    تهیه و تدوین مجموعه حدود و ثغور اختیارات استانها در صدور مجوزها.
7-    تهیه و تدوین مجموعه طیف زمانی صدور مجوزها.
8-    تعیین شاخصهای ارزیابی استانها از بعد سیستمها و روشها.
9-    تهیه اطلاعات ، جداول و نمودارهای فرآیندهای مورد عمل در مرکز نوسازی و تحول اداری.
10-تهیه و تدوین مجموعه فایل های مروری بر قوانین، وظایف، فرآیندهای مورد عمل در معاونت ها و حوزه های ستادی وزارتخانه .
11-آموزش کارکنان در دوره اصلاح الگوی مصرف در قالب تدوین شرح فرآیند انجام کار در حوزه مربوطه و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
12-تهیه و تدوین مجموعه مستندات قانونی مرتبط با مجوزهای صادره در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
13-تهیه جداول تعیین سطح همپوشانی فعالیتها و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سایر دستگاههای فرهنگی کشور.
ب - برنامه های آتی:
1-    استاندارد سازی فرم پروانه ها و مجوزهای مورد عمل در صدور مجوزها
2-    اصلاح و بهینه سازی روش های انجام کار در مورد صدور مجوزها و سایر فرآیندهای مورد عمل
3-    مطالعه و بررسی جانمایی بهینه انجام امور
4-    مطالعه و بررسی اصلاح فرمهای ورود اطلاعات و کد گذاری آنها
5-    مطالعه و بررسی اصلاح قوانین و مقررات و دستورالعملهای ناظر بر صدور مجوزها
6-    مطالعه و بررسی نحوه واگذاری و تفویض اختیارات بیشتر به استانها در خصوص صدور مجوز