• بیانیه گروه

بیانیه گروه بهبود سیستم ها و روشهای مرکز نوسازی و تحول اداری
 
این گروه ماموریت دارد با بررسی و نظارت مستمر بر تسهیل، تسریع و دقت در انجام کلیه امور دستگاه برای اصلاح و بهسازی آنها در زمینه های ذیل؛ برنامه ریزی و حمایت لازم را به عمل آورد:
1-    حذف مراحل و اقدامات زاید
2-    نحوه بهینه انجام امور
3-    پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل ها
4-    اصلاح فرمهای ورود اطلاعات و کد گذاری آنها
5-    جانمایی بهینه انجام امور