• شرح وظایف گروه مدیریت بهره وری و برنامه ریزی نیروی انسانی

 

1.         تدوین برنامه جامع نیروی انسانی (راهبردی) در طول برنامه های پنج ساله با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

2.         دریافت­، بررسی و تحلیل برنامه نیروی انسانی وزارتخانه(ستاد و استانها)

3.     ارائه سیاست ها ،طرح ها­، سیستم ها، رویه ها و روشهای مناسب در جهت اصلاح امور چرخه مدیریت منابع انسانی و ... به دبیرخانه شورای تحول اداری.

4.         طراحی و ارائه مدل های استقرارنظام های نوین مدیریت منابع انسانی .

5.         انجام مطالعات ، پژوهشها و تحلیل های کارشناسی پیرامون منابع انسانی.

6.         آسیب شناسی اجرای برنامه های نیروی انسانی و ارائه پیشنهاد های اجرایی

7.         بررسی و شناسایی عوامل و متغیرهای اثر گذار داخلی و خارجی برکارکرد برنامه ریزی نیروی انسانی .

8.         جمع آوری و به هنگام سازی بانک اطلاعات از وضعیت موجود و عناصر اصلی منابع انسانی .

9.     تجزیه­، تحلیل و ارزیابی از طریق روشهای علمی و منطبق با ضوابط و مقررات (با همکاری اداره کل امور اداری و
 منابع انسانی ).

10.       تهیه ، تدوین و پیشنهاد برنامه ها و طرح های راهبردی و توانمند سازی منابع انسانی .

11.       تهیه، تدوین و پیشنهاد طرح ها و سیستم های بهبود انگیزشی، پاداش، حقوق و دستمزد، تشویق، تنبیه منابع انسانی و موارد مشابه.

12.       ارائه گزارشات تحلیلی و تطبیقی از اجرای برنامه های  منابع انسانی به مراجع زیربط

13.       تدوین برنامه جامع بهره وری دستگاه با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران و سایر مراجع ذیربط.

14.       ارائه برنامه های اجرایی در جهت ارتقای بهره وری دستگاه براساس شاخص های استاندارد.

15.       بازنگری، اصلاح و ارزیابی مستمر شاخص های بهره وری در سطح دستگاه .

16.       استقرار چرخه مدیریت بهره وری ( اندازه گیری، تحلیل­، برنامه ریزی، اجراء و بهبود) در دستگاه.

17.       اشاعه وترویج مفاهیم و فرهنگ بهره وری در سطح دستگاه.

18.       شناخت متغیرها و میزان بهره وری منابع دستگاه شامل: منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع مالی و.........

19.       مطالعه و  شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده بهره وری در سطح دستگاه و بخش فرهنگ.

20.       تهیه و ارائه گزارش های نوبه ای از چگونگی وضعیت بهره وری دستگاه برای انعکاس به مراجع ذیربط.