• شرح وظایف دفتر

 

شرح وظایف دفتر نوسازی و تحول اداری

1.    سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی طرح‌های آماری برای شناسایی، گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری با تأکید بر استفاده از فناوری نوین در سطح دستگاه ، سازمانها ، موسسات و شرکت های وابسته واحدهای استانی.

2.       تعیین و تدوین سیاستهای نیروی انسانی سازمان بر اساس آمار، اطلاعات پرسنلی و ضوابط و مقررات استخدامی.

3.       برنامه ریزی نیروی انسانی و پیش بینی عرضه و تقاضای پرسنل مورد نیاز در وضعیت موجود وبر مبنای اهداف آتی وزارت

4.       برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان.

5.       تدوین برنامه جامع نیروی انسانی در سطح ستاد و استان.

6.       برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای استانی و نظارت بر حسن اجرای آن.

7.       برنامه ریزی و انجام مطالعات مستمر بمنظور شناخت فرایندها و روشهای انجام کار، مستند سازی و مهندسی مجدد آنها .

8.       برنامه ریزی برای تأمین نیازهای آموزشی کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی لازم در سطح وزارتخانه با موافقت مراجع ذیربط و رعایت مقررات مربوطه.

9.       برنامه‌ریزی و نظارت در جهت استقرار آمارهای ثبتی در راستای اجرای طرح‌های آماری در حوزه فرهنگ و هنر.

10.   مطالعه و شناخت نیازهای آماری کشور در بخش فرهنگ و هنر

11.   مطالعه  به منظور استقرار نظام وسبک های نوین مدیریت و فرهنگ سازی برای تحقق تحول اداری و کارآمدی نظامهای مدیریت.

12.  مطالعه و بررسی بمنظور اصلاح ساختار سازمانی دستگاه  و سازمانهای وابسته ، منطبق با
 برنامه های کلان و ملی، سیاست ها، ضوابط و مقررات مربوطه.

13.  انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه و
ارزیابی مستمر چگونگی و عملکرد چرخه و ارائه راه حل های اصلاحی

14.   مطالعه و بررسی توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدیهای دولت در اجرای ضوابط مربوطه.

15.   مطالعه و تهیه کنترل و استاندارد سازی فرمهای اداری و کدگذاری اصلاح و بهنگام سازی آنها.

16.  بررسی، مطالعه ، نیازسنجی آموزشی و تهیه و تدوین دروس تخصصی کارکنان بمنظور ارتقاء سطح مهارت ، دانش و نگرش آنها در سطوح مختلف.

17.   بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسائیها و مشکلات جاری سیستمها ،فرایندها و روشهای مشترک اختصاصی و عمومی .

18.  همکاری در بررسی و مطالعه معیارها و روشهای ارزشیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی بمنظور ارتقاء اثر بخشی برنامه های ارزشیابی کارکنان.

19.   نظارت بر حسن اجرای فرایندها و روشهای ابلاغی و بررسی میزان اثر بخشی آنها.

20.  انجام اقدامات لازم در جهت اجرای مصوبات شورای عالی اداری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی شورای تحول اداری در سطح وزارتخانه، سازمانهای وابسته و ادارات کل استانی.

21.   تدوین شاخص های سلامت نظام اداری و همکاری در سنجش میزان سلامتی نظام اداری وزارتخانه.

22.   اتخاذ تدابیر و اعمال خط مشی های لازم بمنظور ارتقاء رضایت ارباب رجوع.

23.   انجام اقدامات در اجرای مصوبات و دستورالعمل های ستاد جشنواره شهید رجایی در وزارتخانه.

24.  تهیه برنامه ها درخصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری در دستگاه و استفاده و مصرف بهینه و مؤثر منابع ( انسانی، زمانی ، مالی، فیزیکی، اطلاعاتی)  در دستگاه ذیربط.

25.   بررسی و تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی ، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط و مقررات .

26.  ارائه پیشنهادات اصلاحی در ارتباط با مهندسی مجدد سازمان و ساختار تشکیلاتی، ایجاد ، ادغام ، حذف ، تفکیک وانحلال واحدها یا پست های سازمانی.

27.   بررسی و اعلام نظر درخصوص قوانین، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و اساسنامه ها از بعد تشکیلاتی.

28.   تدوین  استانداردهای فضا و مکان و نحوه استقرار واحدها در ساختمانها و استفاده بهینه از فضاها

29.  بررسی و اصلاح قوانین و مقررات صدور مجوزها و خدمات وزارت متبوع درجهت استاندار سازی عنوان ، زمان ، هزینه ، مراحل ، شرایط و مدارک درخواستی.

30.   تدوین و تنظیم کمی و کیفی مواد آموزشی و نظارت بر اجرای دوره ها حسب ضرورت.

31.   ارزیابی عملکرد و اثر بخشی دوره های آموزشی و استاندارد سازی دوره های مزبور.

32.   اتخاذ تمهیدات برای تسهیل اطلاع رسانی به متقاضیان و انتشار آمارهای تولید شده از طریق تهیه سالنامه ، فصل نامه و ماهنامه آماری.