• معرفی مرکز

 
شرح وظایف مرکز نوسازی و تحول اداری
 
1. مطالعه و استقرار نظام های نوین مدیریت و فرهنگ سازی برای تحقق تحول اداری در سطح وزارتخانه و واحدهای استانی
2.مطالعه، بررسی و اظهار نظر در خصوص نظام های استخدام، استخدام، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، تشکیلات و روش ها، آموزش و نظایر آن
3. بررسی، مطالعه و انجام اقدامات لازم در خصوص ارتقاء بهره وری و بهبود نظام های مدیریت اداری در قالب برنامه های تحول اداری
4. تعیین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی وزارتخانه با همکاری واحدهای مربوط
5.بررسی و اظهار نظر در خصوص لوایح، مقررات، آئین نامه های اداری و استخدامی و ارائه موازین، دستورالعمل ها و مقررات لازم در سطح وزارتخانه برای اتخاذ رویه واحدو هماهنگی امور حسب مورد
6.بررسی، مطالعه و نیازسنجی آموزشی کارکنان وزارتخانه بمنظور ارتقاء سطح مهارت، دانش و نگرش آنها در سطوح مختلف
7. برنامه ریزی برای تجهیز نیروی انسانی به آموزش های مورد نیاز از طریق برگزاری دوره های آموزشی لازم در سطح وزارتخانه با موافقت مراجع ذی ربط و رعایت مقررات مربوطه
8. تدوین و تنظیم کمی و کیفی مواد آموزشی و نظارت بر اجرای دوره ها حسب ضرورت
9. ارزیابی عملکرد و اثربخشی دوره های آموزشی و استاندارد سازی دوره های مزبور
10. بررسی و مطالعه مستمر ساختار تشکیلاتی اعم از نمودارها، تشکیلات تفصیلی و تدوین شرح وظایف در انطباق با امور محوله
11. ارائه پیشنهادات اصلاحی در ارتباط با مهندسی مجدد سازمان و ساختار تشکیلاتی، ایجاد، ادغام، حذف، تفکیک، انحلال واحدها یا پست های سازمانی
12. تهیه مجموعه های هدف، وظایف واحدها، و نیز شرح وظایف پست های سازمانی
13. بررسی و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای استانی
14. مطالعه و بررسی زمینه های توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی دولت در اجرای ضوابط مربوط
15. برنامه ریزی و انجام مطالعات مستمر بمنظور شناخت فرآیندها و روشهای انجام کار، مستند سازی و مهندسی مجدد فرآیندها و روشهای انجام کار و گردش عملیات در سطح وزارتخانه
16. نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روشهای ابلاغی و بررسی میزان اثربخشی آنها
17. تشخیص نارسائیها، مسائل و مشکلات جاری سیستم های اداری و ارائه راه حل های قابل ارائه برای طرح در مراجع ذی ربط
18. بررسی و مطالعه مستمر معیارها و روشهای ارزشیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی بمنظور ارتقاء اثربخشی برنامه های ارزشیابی کارکنان
19. بهره گیری مستمر از فنآوری اطلاعات و ارتباطات برای تحقق بهینه اهداف تحول اداری
20. ایفای وظایف دبیرخانه و کمیسیون های تحول اداری در ارائه و تنظیم صورتجلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و بایگانی اسناد مربوط
21. اتخاذ تدابیر و اعمال خط مشی های لازم بمنظور ارتقاء رضایت ارباب رجوع
22. تشکیل جلسات، سمینارها، مصاحبه با صاحبنظران و مشاوران و بهره گیری از خدمات مربوط بمنظور اصلاح، تغییر و تحول قوانین، مقررات، سیستم ها و روش ها
23. انجام اقدامت لازم در اجرای مصوبات و دستورالعمل های ستاد جشنواره شهید رجایی در وزارتخانه
24. همکاری در تدوین برنامه های جامع نیروی انسانی از جمله بهسازی ترکیب نیروی انسانی، جذب و نگهداری نیروی انسانی، ارتقاء مهارت و کارآیی و نیز تهیه آمارهای مورد نیاز بصورت موردی و ادواری
25. برنامه ریزی در جهت توسعه امکانات رفاهی کارکنان وزارتخانه در قالب انواع تعاونیها و غیره
26.پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی
27. کمک به جذب منابع لازم جهت ارتقاء کیفیت و کمیت امور رفاهی کارکنان
28  نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی شورای تحول اداری در سطح وزارتخانه، سازمانهای وابسته و ادارات کل استانی