• ده برنامه تحول اداری

1_استقرار دولت الکترونیک
2_عدالت استخدامی و نظام پرداخت
3_ساماندهی نیروی انسانی
4_تمرکز زدایی
5_افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
 6_سلامت اداری
7_اصلاح ساختار و فرآیندها
8_توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
9_تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها
10_خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع