به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • شیوه نامه اجرای دوره های آموزشی غیرحضوری

بازگشت به صفحه قبل

                                بسمه تعالی                           
مرکز نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی
 
 
                                           شیوه نامه اجرای دوره های آموزشی غیرحضوری الکترونیکی
 
دوره های غیرحضوری به دوره­هایی اطلاق می­گردد که بدون حضور در کلاس انجام شده و آزمون آنها بصورت حضوری ( کتبی و یا الکترونیکی ) برگزار می­گردند، هدف از اجرای  این دوره­ها افزایش بینش و آگاهی حرفه­ای ، شغلی و عمومی کارکنان (کارمندان و مدیران ) و ایجاد شرایط آموزشی برای کلیه همکاران می­باشد.
1-      ضوابط آموزشی دوره­ ها:
الف : دوره های شغلی: شامل دوره های اختصاصی و مشترک اداری می­باشند که می­بایستی موارد ذیل جهت انتخاب دوره های شغلی توسطمدیران و کارمندان ( رسمی و پیمانی و قراردادی کار معین ) رعایت گردند:
الف – 1- انتخاب دوره های شغلی ( اختصاصی و مشترک اداری ) برای متقاضیان رسمی و پیمانی باید متناسب با رشته شغلی مندرج در حکم کارگزینی متقاضی باشد.
الف 2- در خصوص کارمندان قراردادی کار معین، انتخاب دوره های شغلی می­بایستی متناسب با نوع وظیفه فعلی متقاضی باشد
  مرجع تشخیص ارتباط دوره با وظیفه متقاضی به پیشنهاد مدیر کل واحد مربوطه و تأیید واحد آموزش دستگاه می­باشد.
ب : دوره های عمومی : انتخاب دوره های عمومی برای کلیه کارمندان و مدیران بلامانع می­باشد.
2-      فرایند ثبت نام دوره های آموزشی غیرحضوری الکترونیکی
2-1- دریافت فرم ثبت نام دوره­ها  توسط متقاضی یا واحد مربوطه
2-2- ارسال فرم تکمیل شده متقاضیان هر واحد پس از تأیید مدیر کل واحد مربوطه به مرکز نوسازی
2-3- بررسی فرم های ارسالی متقاضیان ثبت نام دوره های مذکور و اعلام نتیجه ثبت نام به واحدهای ذی ربط
3-       محتوای آموزشی:
3-1- هم زمان با ثبت نام فراگیران محتوای آموزشی از طریق سایت مذکور قابل دسترسی می­باشد.
3-2-با توجه به زمان اعلام شده فراگیران باید محتوای دوره ها را مطالعه و در صورت بروز هر گونه سؤال مراتب را از طریق پست الکترونیکی به نشانی amoozesh@farhang.gov.irارسال نمایند.
4-       ملاحظات ثبت نام :
4-1- حداکثر ساعات دوره­های آموزشی حضوری کارکنان 70 ساعت و مجموع ساعات دوره های آموزش حضوری و غیرحضوری ( الکترونیکی ) کارکنان اعم از  مدیران و کارمندان 120 ساعت می باشد.
4-2- در صورتیکه هر یک از کارکنان بهر دلیل موفق به ثبت نام وگذراندن 70 ساعت دوره های آموزش حضوری نگردند می­توانند تا سقف 120 ساعت دوره های غیرحضوری الکترونیکی ( شغلی و عمومی ) را ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت نماید.
5-      صدور گواهینامه :
به کسانی که موفق به کسب حداقل 60% از امتیاز آزمون شوند، گواهینامه پایان دوره آموزشی ضمن خدمت اعطاء خواهد شد.
 
                              
                                                        کلیات دوره های آموزشی ضمن خدمت سال 90 وزارتخانه
 
                                                        فرم ثبت نام دوره ها ( غیرحضوری )word

                                                        فرم ثبت نام دوره ها ( غیرحضوری )PDF

 

                                                                            عناوین دوره های غیر حضوری – الکترونیکی
 
ردیف
عنوان دوره
نوع دوره
فراگیران
ساعت
شروع ثبت نام
پایان ثبت نام
زمان برگزاری آزمون
فایل آموزشی
 
1
عمومی
کلیه همکاران
8
14/7/90
14/8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
2
عمومی
کلیه همکاران
8
14/7/90
14/8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی (ویژه مدیران عالی)
فراگیران پودمان شامل: وزیر، معاون وزیر، مشاور وزیر
 
 
 
 
3
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عالی
4
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
4
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عالی
4
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
5
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عالی
4
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
6
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عالی
4
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
7
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عالی
4
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی (ویژه مدیران میانی)
فراگیران پودمان شامل: مدیرکل، معاون مدیر کل، مشاور معاون وزیر
 
 
8
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح میانی
6
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
9
آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیلات ماموران دولتی
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح میانی
4
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
فایل دوره
10
آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح میانی
6
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
فایل دوره
11
آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح میانی
6
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
فایل دوره
12
آشنایی با قانون برنامه و بودجه (مصوب 10 اسفند 51) و قانون بودجه 1389
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح میانی
4
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
فایل دوره
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی (ویژه مدیران عملیاتی)
فراگیران پودمان شامل: رئیس گروه ، رئیس اداره
 
 
13
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عملیاتی
6
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
فایل دوره
14
آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیلات ماموران دولتی
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عملیاتی
4
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
فایل دوره
15
آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عملیاتی
6
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
فایل دوره
16
آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عملیاتی
4
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
فایل دوره
17
آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عملیاتی
6
25/ 7 /90
15/ 8/90
متعاقباً اعلام می­گردد
فایل دوره
ردیف
عنوان دوره
نوع دوره
فراگیران
ساعت
شروع ثبت نام
پایان ثبت نام
زمان برگزاری آزمون
فایل آموزشی
18
مدیریت اسلامی
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عملیاتی، میانی و عالی
20
مدیران فراگیر برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری آزمون به سایت www.smtc.ac.ir مراجعه فرمایند
 
فایل دوره
19
آئین مدیریت
بهبود مدیریت
کلیه مدیران سطوح عملیاتی، میانی و عالی
20
مدیران فراگیر برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری آزمون به سایت  www.smtc.ac.ir   مراجعه  فرمایند
 
فایل دوره