به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
بسمه­تعالی
دفتر نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی
 

مشخصات دوره آموزشی

غیرحضوری - الکترونیکی
 
                                                   
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 
عنوان دوره: آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
 
 
نوع دوره: آموزش مدیران
 
مدت زمان دوره: 6 ساعت
 
شرایط متقاضیان:
 
هدف دوره:انتظار می­رود مدیران پس از پایان دوره: انواع معاملات و مناقصات را نام ببرند، فرآیند و روشهای انجام مناقصه را توضیح دهند. نحوه ارزیابی مالی و کیفی مناقصه گران را شرح دهند.
 
سرفصلهای دوره:
 
ماده 3 ( طبقه بندی معاملات ) – مواد 4 ( طبقه بندی انواع مناقسات ) – فصل دوم – سازماندهی مناقصات – ماده 5 ( کمیسیون مناقصه ) – ماده 6 ( وظایف کمیسیون مناقصه ) – فصل سوم – برگزاری مناقصات – ماده 9 ( فرایند برگزاری مناقصات ) – ماده 10 ( تأمین منابع مالی ) – ماده 11 ( روشهای انجام مناقصه ) – ماده 12 ( ارزیابی کیفی مناقصه گران ) – ماده 13 ( فراخوان مناقصه ) – ماده 16 ( شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها ) – ماده 16 ( گشایش پیشنهادها ) – ماده 20 ( ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه ) – ماده 21 ( انعقاد قرارداد ) – ماده 23 ( مستندسازی و اطلاع رسانی ) – ماده 24 ( تجدید و لغو مناقصه ) – ماده 27 ( ترک تشریفات مناقصه )
ماده 29 ( موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه ) =  قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – ماده 82 قانون محاسبات عمومی
 
زمان برگزاری آزمون:
محل برگزاری آزمون:
 
فایل دوره:
 
آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

نمونه سوالات دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات