به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
بسمه­تعالی
دفتر نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی
 

مشخصات دوره آموزشی

غیرحضوری - الکترونیکی
 
                               
                                                          
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 
عنوان دوره: آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن
 
نوع دوره: آموزش مدیران
مدت زمان دوره: 6 ساعت
 
شرایط متقاضیان:
 
هدف دوره:انتظار می­رود مدیران پس از پایان دوره: تکالیف دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط سازمان و ... بدانند . نحوه هزینه نمودن دستگاههای اجرایی در خصوص خرید تقویم سالانه و .. توضیح دهند نحوه تأمین اعتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهشها را بیان کنند . مواردی بکارگیری افراد بازنشته را بدانند.
سرفصلهای دوره:
 
موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 27 بهمن ماه 1380 ( ماده 4 )
قانون اصلاح ماده ( 5 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ( ماده واحده، ماده 5-71 مکرر ) - الحاقیه ماده 9 قانون بیمه همگانی ( ماده 27 ) - مشمولین قانون مذکور ( ماده 30 ) – خرید یا اجاره نمودن هواپیما ( ماده 31 ) – هزینه نمودن دستگاههای اجرایی در مورد چاپ تقویم و ... ( ماده 32 ) – 5 % اعتبارات طرحهای ملی در اختیار وزیر و بالاترین مقام ( ماده 41 ) – اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها ( ماده 42 ) – قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاقیه به ماده 86 قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت الحاقیه به ماده ( 1 ) – فعالیت تجاری ( ماده 50 ) – اراضی ملی ، دولتی و منابع طبیعی ( ماده 69 ) – ابلاغ بودجه دستگاههای اجرای ماده 78 – افزایش اعتبار هزینه ( ماده 79 ) – هزینه های مربوط به ادارات تابعه ( ماده 80 ) – اعتبارات خرید مصالح ، تجهیزات و ...( ماده 81 )- اعتبارات اجرای وظایف اجتماعی دولت ( ماده 88 ) – پروژه های تملک دارایی ها سرمایه ای وزارتخانه ها و ... ( ماده 89 ) – خرید خارجی مواد پرتوزا ( 108 ) – ایجاد و توسعه مؤسسه آموزشی و ... ( ماده 109 ) – موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مواد 5 – 39 – 41 و 42 – 44 تا 46 – 48 تا 51 – 54 – 56 – 68 ) – قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
 
 
زمان برگزاری آزمون:
محل برگزاری آزمون:
 
فایل دوره:
 
آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن