متقاضیان در صورت گذراندن دوره هایی که در کلیات عنوان شده است می توانند از این بخش دوره های مورد نظر خود را بر طبق رشته شغلی انتخاب نمایند.

جهت مشاهده سرفصل های هر دوره بر روی عنوان دوره مورد نظر کلیک نمایید.

بخشنامه

1-رشته شغلی بازرس

2-رشته شغلی حسابداری-ذیحساب و حسابرس

3-رشته شغلی رئیس دفتر-مسئول دفتر و منشی

4-رشته شغلی کارگزین

5-رشته شغلی کارشناس و کاردان امور اداری

6-رشته شغلی کتابدار

7-رشته شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجه

8-رشته شغلی روابط عمومی

9-رشته شغلی حقوقی

10-رشته شغلی مدیر اداری و مالی

11-رشته شغلی مسئول خدمات اداری

12-رشته شغلی مسئول خدمات مالی

13-رشته شغلی مسئول گزینش

 14_آمار موضوعی

طبق بخشنامه شماره 394754 مورخ 94/12/9 در رشته شغلی کاردان و کارشناس حقوقی کد دوره های 14/4 ،14/21 ،14/26،14/24،14/25،14/22،14/27،14/28،14/29،14/43،14/44،14/45،14/72 حذف و عناوین  دوره های ذیل جایگزین می گردد:

1_حقوق اداری 12 ساعت

2_تنقیح قوانین و مقررات  8 ساعت 

3_ حقوق اموال و مالکیت (مالکیت و حق های مالی) 12 ساعت

4_ حقوق بین الملل 16 ساعت 

5_ حقوق تجارت کاربردی 12 ساعت 

6_ حقوق پیمان 16 ساعت 

7_ علم قانون گذاری و تفسیر حقوقی(وضع و تفسیر قوانین)

و در رشته شغلی حسابداری-ذیحساب و حسابرس کد دوره  22/6 حذف می گرددو جایگزین آن دوره حسابداری بخش عمومی 16 ساعت می شود.همچنین دوره حسابداری دولتی کد 10/6 حذف می گردد.