• اخبار

نشست توجیهی آشنایی ارزیابان با سیستم ارزیابی پذیرش و بررسی پیشنهادات برگزار شد.
در راستای اجرای دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، از آنجایی که یکی از مهم ترین اهداف نظام پیشنهادات ایجاد بهبود روش های سازمانی و تحقق وضعیت مطلوب با روش گردش کار سیستمی و مکانیزه نمودن نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات می باشد ، لذا در جهت بستر سازی و تحقق اهداف نظام پیشنهادات، دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها مستقر در دفتر نوسازی و تحول اداری اقدام به برگزاری نشست توجیهی با حضور کارشناسان ارزیاب حوزه های تخصصی؛ با موضوع« آشنایی با سیستم پذیرش و بررسی پیشنهادها» با تآکید بر نحوه بررسی ارزیابان بصورت مکانیزه و سیستمی در سالن سازمان سینمایی در تاریخ 1/10/95 نموده است.
اطلاعیه دوره های فناوری اطلاعات
همکاران محترمی که در دوره های الکترونیکی فناوری اطلاعات ثبت نام نموده اند ولی تاکنون موفق به شرکت در آزمون نشده اند و یا حد نصاب قبولی را کسب نکرده اند می توانند در تاریخ های ذیل در آزمون شرکت نمایند.لازم به ذکر است با توجه به آنکه در سه نوبت آزمون ها به صورت رایگان برگزار شده است،در این مرحله جهت شرکت در هر آزمون همکاران بایستی قبل از شرکت در ازمون با مراجعه به پنل شخصی خود مبلغ 48000 ریال به حساب مشخص شده واریز نمایند.(پرداخت الکترونیکی)
آزمون دوره فناوری اطلاعات"مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه"در تاریخ 95/9/15 مجددا برگزار می گردد.
همکاران محترمی که در دوره ثبت نام کرده اند و تاکنون در آزمون "مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه" شرکت نکرده و یا حدنصاب قبولی را کسب ننموده اند می توانند در تاریخ مذکور در آزمون شرکت نمایند.
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان آموزش استانها
نظر به درخواست و نیاز استانها به برگزاری دوره های آموزش تخصصی به صورت متمرکز،گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دفتر نوسازی و تحول اداری دوره های آموزشی :1-مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی (8 ساعت) 2_ فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی (16 ساعت) را در تاریخ های 24 و 25 آبان ماه برای کلیه مسئولین آموزش استانها در ساختمان فرهنگ واقع در خیابان ظهیرالاسلام برگزار نمودند و در پایان دوره گواهینامه آموزشی به شرکت کنندگان در دوره داده شد.فایل دوره مذکور بر روی سایت ،بخش آموزش ضمن خدمت قرار داده شده است.
قابل توجه همکاران محترمی که در آزمون مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه مورخ 95/8/3 شرکت نموده اند:
حد نصاب قبولی در آزمون 20 پاسخ صحیح معادل درصد پاسخگویی 50 می باشد لذا شرکت کنندگانی که این حد نصاب را کسب نموده اند الزامی به شرکت مجدد در آزمون را ندارند.
برگزاری مجدد آزمون کلیه دوره های فناوری اطلاعات
همکاران محترم ستاد و استان که در دوره ها ی فناوری اطلاعات ثبت نام نموده و تاکنون در آزمونهای دوره فناوری اطلاعات شرکت ننموده اند و یا نمره قبولی راکسب نکرده اند می توانند بر اساس زمانبندی ذیل در آزمونها شرکت نمایند.کارمندان بایستی براساس ساعت مشخص شده در پنل شخصی خود در آزمون شرکت نمایند.لازم به ذکر است در ساعات غیر از آن ساعت مشخص شده اجازه شرکت در آزمون داده نخواهد شد.
اطلاعیه در خصوص دوره "مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه"
تعداد سوالات 40 سوال و زمان 60 دقیقه می باشد.آزمون نمره منفی ندارد و برای قبولی در آزمون بایستی به 25 سوال پاسخ صحیح داده شود.
آزمون دوره فناوری اطلاعات"مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه"در تاریخ 95/8/3 برگزار می گردد.
آزمون دوره فناوری اطلاعات"مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه"در تاریخ 95/8/3 برگزار می گردد.کارمندان بایستی براساس ساعت مشخص شده در پنل شخصی خود در آزمون شرکت نمایند.لازم به ذکر است در ساعات غیر از آن ساعت مشخص شده اجازه شرکت در آزمون داده نخواهد شد.
برگزاری چهارمین نشست توجیهی کارگروه های تخصصی بهره وری
در راستای اجرای وظایف محوله به دستگاه های اجرایی در ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای (ث) و (د) برنامه جامع بهره وری کشور (مصوبه شماره 75599/ت50985ﻫ مورخ 11/6/1394 هیأت محترم وزیران) مبنی بر استقرار چرخه مدیریت بهره وری و به تبع آن تدوین و سنجش شاخص های اختصاصی بهره وری و شناسایی اولویت های اصلی و نهایتاً تهیه برنامه های سالانه ارتقای بهره وری، «گروه مدیریت بهره وری و برنامه ریزی نیروی انسانی دفتر نوسازی و تحول اداری» اقدام به برگزاری چهارمین نشست توجیهی کارگروه های تخصصی موضوع در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در تاریخ 8/6/1395 نمود.
عناوین پیشنهادهای مصوب اعلام شد
باتوجه به اینکه نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها بعنوان اولین مرحله دراستقرارمدیریت مشارکتی دستگاههای اجرایی ازفکرواندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره جویی وحل مسائل ومشکلات سازمانی بهره می گیرد ،دفترنوسازی وتحول اداری ( گروه نظامهای مدیریتی) باسیاستگذاری ، بسترسازی وبرنامه ریزی مرتبط ،زمینه های مناسبی رابرای استقرارنظام پذیرش وبررسی پیشنهادها وبالابردن انگیزه همکاران درارائه پیشنهادهای سازنده ،ایجادکرده است .لذا خواهشمنداست همکاران گرامی پیشنهادات خوددرمباحث مختلف مربوط به فعالیت های وزارتخانه راازطریق سیستم فرجام قسمت نظام پیشنهادها ارسال نمایند .ضمنا" عناوین پیشنهادهای ارسالی که تاکنون به تصویب وجهت اجراابلاغ شده است بشرح جدول ذیل می باشد.