به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • نظام پذیرش پیشنهاد

            تصویر پیشنهاد 

    
  • معرفی دفتر نوسازی و تحول اداری

      

 شورای عالی اداری در صد و یکمین جلسه مورخ 27/2/82 بمنظور تسریع در اجرای طرحهای مصوبات دولت و با هدف اجراء سیاست ها، برنامه ها و طرح های مربوط به تحول در نظام

اداری و تحقق برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی در زمینه نوسازی و تحول اداری در دستگاههای دولتی همچنین ایجاد انسجام در پیگیری و نظارت امور مربوط به استقرار و پیشبرد برنامه

ها و ساز و کارهای مباحث فوق، نسبت به ایجاد «مرکز نوسازی و تحول اداری» با شرح وظایف و مأموریت های ذیل اقدام نمود و این مهم در سال 1385 در ساختار وزارت متبوع محقق گردید.

 

2. قوانین و مقررات ایجاد مرکز

2-1-تصویب نامه شماره 37943/1901 مورخ 6/3/82 شورای عالی اداری مبنی بر ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری در دستگاهها


2-2-بخشنامه شماره 79027/1801 مورخ 3/4/82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر ابلاغ وظایف و ضوابط (تفصیلی) مرکز نوسازی وتحول اداری در دستگاهها

 

3.اهداف ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری

3-1- انجام مطالعات و ارایه راه کارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه بهبود و توسعه مدیریت بخش ذیربط


3-2- ایجاد انسجام در اجراء، پیگیری و نظارت امور مربوط به نوسازی اداری


3-3- عملیاتی شدن سیاست‌ها، برنامه در ها و طرح های تحول در نظام اداری کشور

 

  4. شرح وظایف و مأموریت های عمدة دفترنوسازی و تحول اداری

 1.      سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی طرح‌های آماری برای شناسایی، گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری با تأکید بر استفاده از فناوری نوین در سطح دستگاه ، سازمانها ، موسسات و شرکت های وابسته واحدهای استانی.

2.         تعیین و تدوین سیاستهای نیروی انسانی سازمان بر اساس آمار، اطلاعات پرسنلی و ضوابط و مقررات استخدامی.

3.         برنامه ریزی نیروی انسانی و پیش بینی عرضه و تقاضای پرسنل مورد نیاز در وضعیت موجود وبر مبنای اهداف آتی وزارت

4.         برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان.

5.         تدوین برنامه جامع نیروی انسانی در سطح ستاد و استان.

6.         برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای استانی و نظارت بر حسن اجرای آن.

7.         برنامه ریزی و انجام مطالعات مستمر بمنظور شناخت فرایندها و روشهای انجام کار، مستند سازی و مهندسی مجدد آنها .

8.      برنامه ریزی برای تأمین نیازهای آموزشی کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی لازم در سطح وزارتخانه با موافقت مراجع ذیربط و رعایت مقررات مربوطه.

9.         برنامه‌ریزی و نظارت در جهت استقرار آمارهای ثبتی در راستای اجرای طرح‌های آماری در حوزه فرهنگ و هنر.

10.       مطالعه و شناخت نیازهای آماری کشور در بخش فرهنگ و هنر

11.       مطالعه  به منظور استقرار نظام وسبک های نوین مدیریت و فرهنگ سازی برای تحقق تحول اداری و کارآمدی نظامهای مدیریت.

12.     مطالعه و بررسی بمنظور اصلاح ساختار سازمانی دستگاه  و سازمانهای وابسته ، منطبق با
 برنامه های کلان و ملی، سیاست ها، ضوابط و مقررات مربوطه.

13.     انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه و
ارزیابی مستمر چگونگی و عملکرد چرخه و ارائه راه حل های اصلاحی

14.       مطالعه و بررسی توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدیهای دولت در اجرای ضوابط مربوطه.

15.       مطالعه و تهیه کنترل و استاندارد سازی فرمهای اداری و کدگذاری اصلاح و بهنگام سازی آنها.

16.       بررسی، مطالعه ، نیازسنجی آموزشی و تهیه و تدوین دروس تخصصی کارکنان بمنظور ارتقاء سطح مهارت ، دانش و نگرش آنها در سطوح مختلف.

17.       بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسائیها و مشکلات جاری سیستمها ،فرایندها و روشهای مشترک اختصاصی و عمومی .

18.       همکاری در بررسی و مطالعه معیارها و روشهای ارزشیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی بمنظور ارتقاء اثر بخشی برنامه های ارزشیابی کارکنان.

19.       نظارت بر حسن اجرای فرایندها و روشهای ابلاغی و بررسی میزان اثر بخشی آنها.

20.     انجام اقدامات لازم در جهت اجرای مصوبات شورای عالی اداری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی شورای تحول اداری در سطح وزارتخانه، سازمانهای وابسته و ادارات کل استانی.

21.       تدوین شاخص های سلامت نظام اداری و همکاری در سنجش میزان سلامتی نظام اداری وزارتخانه.

22.       اتخاذ تدابیر و اعمال خط مشی های لازم بمنظور ارتقاء رضایت ارباب رجوع.

23.       انجام اقدامات در اجرای مصوبات و دستورالعمل های ستاد جشنواره شهید رجایی در وزارتخانه.

24.     تهیه برنامه ها درخصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری در دستگاه و استفاده و مصرف بهینه و مؤثر منابع ( انسانی، زمانی ، مالی، فیزیکی، اطلاعاتی)  در دستگاه ذیربط.

25.       بررسی و تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی ، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط و مقررات .

26.       ارائه پیشنهادات اصلاحی در ارتباط با مهندسی مجدد سازمان و ساختار تشکیلاتی، ایجاد ، ادغام ، حذف ، تفکیک وانحلال واحدها یا پست های سازمانی.

27.       بررسی و اعلام نظر درخصوص قوانین، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و اساسنامه ها از بعد تشکیلاتی.

28.       تدوین  استانداردهای فضا و مکان و نحوه استقرار واحدها در ساختمانها و استفاده بهینه از فضاها

29.       بررسی و اصلاح قوانین و مقررات صدور مجوزها و خدمات وزارت متبوع درجهت استاندار سازی عنوان ، زمان ، هزینه ، مراحل ، شرایط و مدارک درخواستی.

30.       تدوین و تنظیم کمی و کیفی مواد آموزشی و نظارت بر اجرای دوره ها حسب ضرورت.

31.       ارزیابی عملکرد و اثر بخشی دوره های آموزشی و استاندارد سازی دوره های مزبور.

32.       اتخاذ تمهیدات برای تسهیل اطلاع رسانی به متقاضیان و انتشار آمارهای تولید شده از طریق تهیه سالنامه ، فصل نامه و ماهنامه آماری.